ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN VERENIGING KRUISWERK NEDERLAND 

 

Artikel 1 – Algemeen
1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden hebben de navolgende termen en uitdrukkingen de volgende betekenis:
– Kruiswerk Nederland: Vereniging Kruiswerk Nederland;
– klant: iedere (rechts)persoon die met Kruiswerk Nederland in onderhandeling treedten/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot door Kruiswerk Nederland te leveren zaken en diensten.
1.2 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, uitgevoerde of uit te voeren opdrachten en overeenkomsten van Kruiswerk Nederland.
1.3 Tenzij in specifiek geval uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, wijst Kruiswerk Nederland toepassing van eigen algemene voorwaarden van een klant of andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. Indien Kruiswerk Nederland en de klant schriftelijk uitdrukkelijk de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan die van Kruiswerk Nederland overeenkomen, dan laat dit de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Kruiswerk Nederland onverlet. Dit is slechts anders indien de bepalingen uit de algemene voorwaarden van Kruiswerk Nederland overduidelijk strijdig zijn met de algemene voorwaarden van de klant. In dat geval prevaleren de andere algemene voorwaarden.
1.4 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden Kruiswerk Nederland slechts indien Kruiswerk Nederland en de klant deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 – Offertes en opdrachten
2.1 Aanbiedingen ongeacht de vorm waarin zij zijn gedaan zijn geheel vrijblijvend.
2.2 Opdrachten en overeenkomsten komen tot stand na schriftelijke bevestiging daarvan door Kruiswerk Nederland, dan wel wanneer Kruiswerk Nederland met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen.
2.3 Ingeval Kruiswerk Nederland zaken en diensten aanbiedt, die door een derde worden geleverd, komt de (koop)overeenkomst rechtstreeks tot stand tussen die derde en de klant.
2.4 Indien de klant een consument is, geldt een zichttermijn van 7 werkdagen, waarbinnen de klant de overeenkomst eenzijdig, zonder opgave van reden en zonder dat een boete verschuldigd is, kan ontbinden onder voorwaarde dat de betreffende zaken gelijktijdig en in originele verpakking, op rekening van de klant, aan Kruiswerk Nederland worden geretourneerd.
2.5 Indien de klant niet binnen 7 dagen na verzending van de bevestiging door Kruiswerk Nederland schriftelijk de juistheid en volledigheid van de bevestiging betwist, dan wordt de bevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.6 Alle aanbiedingen uitgebracht door Kruiswerk Nederland zijn (mede) gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens. De klant staat in voor de juistheid, compleetheid en tijdige toelevering van deze gegevens.
2.7 Wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Kruiswerk Nederland en de klant zijn overeengekomen.
2.8 Kruiswerk Nederland is bevoegd in geval van wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, de hogere kosten die gemoeid zijn met deze wijzigingen bij de klant in rekening te brengen.

 

Artikel 3 – Websites / links andere websites
3.1 Kruiswerk Nederland biedt op haar websites diensten en zaken van derden aan. De (koop)overeenkomst komt aldus tot stand tussen de klant en de betreffende derde.
3.2 Kruiswerk Nederland heeft haar internetpagina’s met grote zorg samengesteld en zij doet haar uiterste best om deze pagina’s zo goed mogelijk te onderhouden. Het is echter niet te voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de website wordt gepresenteerd dan wel niet goed wordt begrepen of toegepast. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie op de website. Kruiswerk Nederland of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.
3.3 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites [www.kruiswerknederland.nl] berusten bij Kruiswerk Nederland. De klant en gebruikers van deze website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).
3.4 De website [www.kruiswerknederland.nl] bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. Kruiswerk Nederland heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

 

Artikel 4 – Gezondheidslijn & moeder/kind advieslijn
4.1 Kruiswerk Nederland biedt haar klanten als extra service bij het servicepakket Kruiswerk Nederland en bij het servicepakket Kruiswerk Nederland een ‘gezondheidslijn’ aan en bij het servicepakket ‘Yonki.nl’ de ‘moeder/kind advieslijn’. De gezondheidslijn en moeder/kind advieslijn geeft informatie over algemene vragen betreffende gezondheid, welzijn en leefstijl. De klant kan de gezondheidslijn zeven dagen per week en 24 uur per dag via de telefoonnummer 088 – 17 17 330  (binnen Nederland) en/of de gezondheidslijn of via +31 314 357430 (vanuit het buitenland) raadplegen. Tevens kan de klant de gezondheidslijn per email (info@kruiswerknederland.nl).
4.2 De klant kan de gezondheidslijn en moeder/kind advieslijn slechts raadplegen voor algemene gezondheidsvragen. Het gaat hier om vrijblijvende algemene informatie voor het brede publiek, zonder enige garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid van de inhoud ervan, terwijl deze informatie in geen geval bestemd of geschikt is als enige vorm van (medisch) advies en/of enige vorm van aanzet tot enige (be)handeling. De klant dient voor medisch advies of behandeling steeds een (eigen) arts te raadplegen.
4.3 Kruiswerk Nederland of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie en/of adviezen.

 

Artikel 5 – Uitvoering
5.1 Kruiswerk Nederland zal bij de uitvoering van de zorg en dienstverlening alle redelijkerwijs van haar te verwachten zorg en vakbekwaamheid aanwenden overeenkomstig de wettelijke vereisten.
5.2 De klant verleent aan (de medewerkers van) Kruiswerk Nederland alle medewerking en verstrekt alle informatie die Kruiswerk Nederland denkt nodig te hebben om haar werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren.

Artikel 6 – Prijzen
6.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW. Verschuldigde BTW zal apart op de factuur worden vermeld. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn overige ingevolge de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten, reiskosten, vervoers- en verzekeringskosten niet in de prijs inbegrepen.
6.2 Tenzij anders is overeengekomen, staan de overeengekomen prijzen vast voor de duur van de overeenkomst, tot het eind van het kalanderjaar, behoudens van overheidswege opgelegde wijzigingen.

 

Artikel 7 – Betalingen
7.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de klant enig door hem verschuldigd bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De klant is vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, te berekenen per (gedeelte van de) maand over het nog openstaande bedrag.
7.2 Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die door Kruiswerk Nederland worden gemaakt om nakoming van de (betalings-)verplichtingen van de klant af te dwingen, komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, zulks met een minimum bedrag van EUR 100,–, onverminderd het recht van Kruiswerk Nederland om de daadwerkelijke kosten op de klant te verhalen. Voornoemde kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van een advocaat, deurwaarder of incassobureau is gesteld, ongeacht of de klant daarvan op de hoogte is.
7.3 Alle door de klant gedane betalingen worden primair toegerekend aan de oudste openstaande posten alsmede aan de daarop vallende rente en kosten.

 

Artikel 8 – Overdracht
De klant is zonder de schriftelijke toestemmingen van Kruiswerk Nederland niet gerechtigd de rechten voortvloeiende uit enige overeenkomst met Kruiswerk Nederland over te dragen aan een derde.

 

Artikel 9 – Levering en levertijd
9.1 Overeengekomen dan wel opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd geeft de klant geen recht op vergoeding van enige schade behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Kruiswerk Nederland.
9.2 Kruiswerk Nederland zal, indien duidelijk wordt dat zij niet kan leveren binnen de overeengekomen dan wel opgegeven levertijd, aan de klant onvermeld mededeling doen, één en ander onder opgave van de te verwachten periode waarmee de levertijd zal worden overschreden.

 

Artikel 10 – Transport
10.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt door Kruiswerk Nederland naar goed koopmansgebruik bepaald.
10.2 Alle verschuldigde vrachtkosten, belastingen en andere heffingen, komen ten laste van de klant, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
10.3 Het transport van alle zaken, ook die op naam van Kruiswerk Nederland worden getransporteerd, komt voor rekening en risico van de klant.

Artikel 11 – Inschakeling derden
11.1 Kruiswerk Nederland is gerechtigd bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Deze derden zijn bevoegd als medewerker van Kruiswerk Nederland te handelen bij het uitvoeren van de overeenkomst.
11.2 De bepalingen omtrent de aansprakelijkheid, zoals bepaald in artikel 14, gelden mede voor deze derden.

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle geleverde zaken blijven uitsluitend eigendom van Kruiswerk Nederland tot aan het moment waarop alle vorderingen van Kruiswerk Nederland op de klant volledig door de klant zijn voldaan.
12.2 Onverminderd hetgeen in artikel 7 omtrent betaling is gesteld, is Kruiswerk Nederland in geval de klant in gebreke blijft met de betaling van enige opeisbare som, gerechtigd alle aan de klant geleverde zaken terug te nemen. De aan de terugname verbonden kosten zijn door de klant verschuldigd en zullen door Kruiswerk Nederland aan de klant in rekening worden gebracht.

 

Artikel 13 – Garantie
13.1 Kruiswerk Nederland staat er voor in dat door haar verkochte en geleverde zaken en de door haar verrichte diensten voldoen aan en in overeenstemming zijn met alle relevante wettelijke bepalingen en veiligheidseisen.
13.2 Bovengenoemde garantie is niet van toepassing op zaken en diensten die de klant na een doorverwijzing van Kruiswerk Nederland heeft gekocht van een derde, zoals bedoeld in artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden.
13.3 Met inachtneming van het hierna gestelde, staat Kruiswerk Nederland gedurende periode van 1 jaar in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde zaken en verrichte diensten, met dien verstande dat de garantie nimmer verder strekt dan de garantie zoals die door de fabrikant of de toeleverancier van Kruiswerk Nederland is afgegeven. Kruiswerk Nederland is gerechtigd schriftelijk een andere garantietermijn aan te geven.
13.4 De klant heeft slechts een aanspraak jegens Kruiswerk Nederland op grond van dit artikel indien de klant een aankoopbon dan wel factuur van de geleverde zaken dan wel de verrichte diensten aan Kruiswerk Nederland kan overhandigen.
13.5 De garanties gelden niet indien het gebrek, storing of de eraan verbonden opgelopen schade te wijten is aan het niet in acht nemen van de geldende voorschriften, een van buitenafkomende oorzaak of een onoordeelkundig gebrek.
13.6 Kruiswerk Nederland zal, ter haar keuze, gebrekkige zaken binnen de garantietermijn kosteloos herstellen dan wel betreffende zaken vervangen door andere deugdelijke zaken dan wel de factuurwaarde terugbetalen.

 

Artikel 14 – Reclame
14.1 De klant dient bij de in ontvangstneming van de zaken te controleren of de zaken met de bestelling c.q. de opdracht overeenkomen.
14.2 Klachten over verrichte diensten en/of geleverde zaken dienen door de klant binnen 1 week na realisatie of levering schriftelijk aan Kruiswerk Nederland te worden meegedeeld. Onzichtbare gebreken of beschadigingen dienen binnen 1 week nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of in redelijkheid had kunnen ontdekken aan Kruiswerk Nederland ter kennis zijn gebracht. Klachten met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen 1 week na factuurdatum schriftelijk aan Kruiswerk Nederland te worden meegedeeld. Indien klachten niet tijdig zoals voornoemd worden ingediend, zal Kruiswerk Nederland deze klachten niet in behandeling nemen en wijst Kruiswerk Nederland elke aansprakelijkheid van de hand.
14.3 De klant dient Kruiswerk Nederland in staat te stellen de gereclameerde zaken in originele staat te controleren.
14.4 Indien de klacht naar uitsluitend oordeel van Kruiswerk Nederland gegrond is, zal Kruiswerk Nederland naar eigen keuze, hetzij een vergoeding aan de klant betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de verrichte diensten of geleverde zaken, hetzij alsnog op correcte wijze de overeengekomen diensten verrichten dan wel de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijke geleverde zaken.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid
15.1 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Kruiswerk Nederland of haar rechtsgeldige vertegenwoordigers, is de aansprakelijkheid van Kruiswerk Nederland beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde zaken en verrichte diensten waarop de gegrond bevonden klacht(en) betrekking heeft c.q. hebben.
15.2 In de gevallen zoals genoemd in artikel 3 en artikel 4, is Kruiswerk Nederland niet aansprakelijkheid ten aanzien van schade welke is ontstaan als gevolg van geleverde zaken, diensten en/of adviezen door een derde. In geval Kruiswerk Nederland desalniettemin aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot € 5.000,-.

 

Artikel 16 – Bescherming persoonsgegevens
16.1 Kruiswerk Nederland verwerkt persoonsgegevens van de klant in het kader van de volgende doeleinden:
– de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
– het in contact kunnen treden met de klant;
– het door Kruiswerk Nederland verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing ten behoeve van de zaken en diensten van Kruiswerk Nederland en aan haar gelieerde ondernemingen.
16.2 Kruiswerk Nederland zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Artikel 17 – Ontbinding en opschorting
17.1 Indien de klant niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien, de klant in staat van faillissement wordt gesteld of dreigt te worden gesteld, surseance van betaling is verleend, schuldsanering is uitgesproken of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, is Kruiswerk Nederland tevens gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, te ontbinden.
17.2 Indien de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien en in verzuim is of één van de situaties zoals genoemd in het vorige lid zich voordoen, is Kruiswerk Nederland gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
17.3 Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande leden heeft Kruiswerk Nederland tevens het recht op vergoeding door de klant van door haar geleden schade, kosten, rente en dergelijke.

 

Artikel 18 – Overmacht
18.1 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Kruiswerk Nederland opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Kruiswerk Nederland niet mogelijk is langer duurt dan één maand zijn beide partijen bevoegd overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
18.2 Indien Kruiswerk Nederland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren.
18.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Kruiswerk Nederland zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen wijzigingen in de wet- en regelgeving, stakingen en ziekte van het personeel, één en ander zowel indien deze voorkomen bij het bedrijf van Kruiswerk Nederland als bij toeleveranciers.

 

Artikel 19 – Intellectuele eigendomsrechten
19.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rusten alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede verstaan auteursrechten, modelrechten, octrooirechten, databankrechten, handelsnaamrechten en merkrechten terzake van door Kruiswerk Nederland en haar werknemers bij de uitvoering van (een) overeenkomst(en) ontworpen en/of vervaardigde en/of aangepaste zaken en anderszins ter beschikking gestelde zaken bij Kruiswerk Nederland, diens licentiegevers of diens toeleveranciers, ongeacht of de klant daarvoor heeft betaald.
19.2 Indien Kruiswerk Nederland in afwijking van artikel 19.1 bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan.
19.3 De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en de bevoegdheden die zij bij deze algemene voorwaarden en/of de wet uitdrukkelijk zijn toegekend en/of voortvloeien uit de opdracht(en) met Kruiswerk Nederland.
19.4 Het is de klant niet toegestaan, om enige aanduiding van auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of een ander recht van intellectuele eigendom, uit de aan hem ter beschikking gestelde zaken te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de ter beschikking gestelde zaken.
19.5 De klant garandeert dat door Kruiswerk Nederland bij de vervulling van een opdracht, en met name door de verwerking van de door Kruiswerk Nederland van de klant ontvangen zaken, geen gebruik wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens enige wet van intellectuele eigendom. De klant vrijwaart Kruiswerk Nederland zowel in als buiten rechten voor alle aanspraken die derden krachtens vooreen bedoelde wet en/of regelgeving geldend kunnen maken.
19.6 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Kruiswerk Nederland bevoegd tot nakoming van een opdracht op te schorten tot het moment dat in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Kruiswerk Nederland door de vervulling van de opdracht geen inbreuk maakt op deze rechten van derden.

Artikel 20 – Conversie
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepaling treden als dan bepalingen in de plaats waarvan gelet op de bedoeling van partijen de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling.

 

Artikel 21 – Geschillen en toepasselijk recht
21.1 Op alle aanbiedingen van Kruiswerk Nederland en alle overeenkomsten tussen de klant en Kruiswerk Nederland is Nederlands recht van toepassing.
21.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met aanbiedingen en overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen. Een geschil is aanwezig, wanneer één van de partijen verklaart dat zulks het geval is.

 

 

 

Specifieke lidmaatschapsvoorwaarden van de Vereniging Kruiswerk Nederland

Deze voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap van het lid van Vereniging Kruiswerk Nederland.

 

1.0 Lid

Een lid is een natuurlijke persoon, die niet handelt namens een beroepsgroep of bedrijf en die bij Vereniging Kruiswerk Nederland een lidmaatschap op een servicepakket heeft gesloten.

Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.

 

2.0 Aanmelding

Aanmelding geschiedt d.m.v. een aanmeldingsformulier voorzien van een handtekening of door aanmelding op de website. Het lid garandeert dat alle door hem/haar verstrekte informatie, juist en volledig is. Aanmelding dient te geschieden door het ‘hoofdlid’. Natuurlijke personen welke op hetzelfde adres woonachtig zijn als het ‘hoofdlid’ en behoren tot het gezin (kinderen en partner), kunnen ook gebruik maken van de servicepas.
Voor partners en/of kinderen welke woonachtig zijn op hetzelfde adres gelden dezelfde lidmaatschapsvoorwaarden als voor het ‘hoofdlid’.

 

3.0 Lidmaatschap op het servicepakket Kruiswerk Nederland:

Het servicepakket omvat het totaal van diensten en leveringen die een lid kan afnemen.

Een lidmaatschap op het servicepakket geeft recht op:
a. aantrekkelijke kortingen op de diensten en levering van zaken van bij Vereniging Kruiswerk Nederland aangesloten leveranciers en/of organisaties. Het lid neemt de diensten en leveringen rechtstreeks af van de leverancier en/of organisatie
b. minimaal tweemaal per jaar het ledenmagazine en / of 6 digitale nieuwsbrieven
c. telefonisch advies en voorlichting

 

4.0 Servicepas

Aan het lid wordt een servicepas verstrekt. Het lid dat gebruikmaakt van het servicepakket Kruiswerk Nederland of Kruiswerk Nederland ontvangt een fysieke ledenpas. Het lid dat gebruikmaakt van het servicepakket ‘yonki.nl’ ontvangt een digitale ledenpas. De passen gelden als legitimatie voor de bij Vereniging Kruiswerk Nederland aangesloten leveranciers of organisaties. Op verzoek van de leveranciers of organisaties kan daarnaast ook om een wettelijk legitimatiebewijs worden verzocht.

 

5.0 Duur lidmaatschap, verlenging en opzegging

5.1 Servicepakket Kruiswerk Nederland

Het lidmaatschapsjaar valt samen met het kalenderjaar. Wie zich tussen 1 januari en 31 oktober aanmeldt, betaalt voor een heel jaar. Vanaf 1 november (tenzij andere actiedata van toepassing zijn) is de rest van het kalenderjaar gratis. Wel verplicht het lid zich dan de lidmaatschapsgelden voor het volgende kalenderjaar te betalen.

5.2 Servicepakket yonki.nl

Het lidmaatschapsjaar start op de eerste dag van de opvolgende maand van aanmelding.

5.3 Opzegging van het lidmaatschap en daarmee het servicepakket

Een lidmaatschap en daarmee het bijbehorende servicepakket wordt gesloten voor de duur van een jaar. Na afloop van het lidmaatschapsjaar wordt het lidmaatschap en daarmee het servicepakket telkens automatisch voor de duur van een jaar verlengd. Het lidmaatschap kan steeds tegen het einde van het lopende lidmaatschapsjaar worden opgezegd, mits een opzegtermijn van een maand in acht wordt genomen. Ingeval een lidmaatschap gedurende het jaar wordt opgezegd, zullen de lidmaatschapsgelden voor dat jaar verschuldigd blijven en zullen deze gelden niet worden geretourneerd. Ditzelfde geldt in geval het (Hoofd)lid gedurende het jaar komt te overlijden.

 

6.0 Wijzigingen

Het lid is verplicht gedurende de loop van het abonnement belangrijke veranderingen in de gezinssamenstelling dan wel eventuele verhuizingen te melden. Vereniging Kruiswerk Nederland heeft het recht om het servicepakket steeds te wijzigen.

 

7.0 Betalingen

7.1 Vereniging Kruiswerk Nederland is gerechtigd de betaling van de lidmaatschapsgelden voorafgaand aan het lidmaatschapsjaar te incasseren.

7.2 Zolang de betaling niet door Vereniging Kruiswerk Nederland is ontvangen, is Vereniging Kruiswerk Nederland gerechtigd de dienstverlening op te schorten. Het lid blijft echter de lidmaatschapsgelden verschuldigd. Over de tijd dat het lid met betaling in verzuim is geweest, is Vereniging Kruiswerk Nederland gerechtigd wettelijke rente op de lidmaatschapsprijs in rekening te brengen.